Dokumentacija

Zakon i podzakonski akti:

 • Zakon o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 135/2004)
 • Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008 i 13/2010)
 • Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008)
 • Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 26/2008)
 • Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela ("Sl. glasnik RS", br. 48/2005)
 • Zakon o elektronskoj trgovini ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 41/2009)
 • Zakon o elektronskom dokumentu ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 51/2009)
 • Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga ("Sl. glasnik RS", br. 112/2009)

Za pravna lica i preduzetnike:

 • Politika Sertifikacije (CP PL)
 • Praktična Pravila (CPS)

 • Pretplatnik-Ugovor: Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata za Pretplatnika
 • Pretplatnik-Saglasnost: Saglasnost za idavanje i korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za Pretplatnika
 • Korisnik-Ugovor: Ugovor o izdavanju i korišćenju kvalifikovanog elektronskog sertifikata za Korisnika
 • Korisnik-ZahtevIzdavanje: Zahtev za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata za Korisnika
 • Korisnik-ZahtevUpravljanje: Zahtev za upravljanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom za Korisnika
 • Korisnik-PotvrdaPreuzimanja: Potvrda preuzimanja za Korisnika

Za fizička lica:
Trenutno nije omogućeno.