Postupak podnošenja Zahteva za kvalifikovani elektronski sertifikat


Pravno lice, radi registracije, dostavlja registracionom telu ESS QCA sledeću dokumentaciju:

  • Dva ispravno popunjena, potpisana od strane zastupnika i pečatom overena primerka pretplatničkog ugovora o pružanju usluga E-Smart Systems Sertifikacionog tela za pravna lica
  • Fotokopiju OP obrasca

Ukoliko su zainteresovani pretplatnici saglasni sa uslovima izdavanja i korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata definisanim u dokumentima ESS QCA Politika sertifikacije (CP) i Praktičnim pravilima sertifikacije (CPS), neophodno je da dostave ispravno popunjenu:

  • Saglasnost za izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata PL

Nakon verifikacije ispravnosti registracione dokumentacije i prihvata ugovora od strane ESS QCA, a na osnovu dostavljene saglasnosti formira se predračun i dostavlja putem e-mail adrese navedene u ugovoru.


Nakon evidencije uplate pretplatnika, upućuje se poziv licima navedenim u saglasnosti za dolazak na identifikaciju. Prilikom identifikacije, neophodno je doneti na uvid sledeća dokumenta:

  • Identifikacioni dokument naveden u saglasnosti (ukoliko je u zahtevu naveden kao identifikacioni dokument lična karta, podnošenjem drugog identifikacionog dokumenta neće biti moguće izvršiti identifikaciju i zahtev neće biti realizovan)
  • Poziv za dolazak na identifikaciju

Po izvršenoj identifikaciji, aplikant se upoznaje sa uslovima izdavanja i korišćenja kvalifikovanog elektronskog sertifikata, potvrđuje da je sa istima saglasan potpisivanjem korisničkog zahteva i dostavlja adresu za isporuku kvalifikovanog elektronskog sertifikata, ukoliko ne preuzima sertifikat na licu mesta.