Postupak aktivacije kvalifikovanog elektronskog sertifikata


ESS QCA sistem po izdavanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata isti suspenduje i šalje Jednokratni Aktivacioni Kod (JAK) podnosiocu zahteva (SMS porukom). JAK kod se unosi na strani Aktivacija zajedno sa Jedinstvenim Identifikatorom Korisnika (JIK) odštampanim na medijumu. Samo za uručene medijume, ukoliko se u roku od 30 dana kvalifikovani elektronski sertifikat ne aktivira, automatski će biti aktivan.


Suspendovanje nakon izdavanja je mera zaštite transporta medijuma sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom do korisnika.


Korisnik kvalifikovanog elektronskog sertifikata instalira sve potrebne softverske komponente koje se nalaze u delu PREUZIMANJA u skladu sa Uputstvom za instalaciju koje je priloženo uz medijum.